ATT LÄRA HUNDEN – OLIKA METODER

ATT LÄRA HUNDEN – OLIKA METODER

Det finns en mängd olika metoder att lära våra hundar det vi vill att de ska göra. Det florerar en mängd olika benämningar på de olika metoderna, men i grund och botten bygger alla på så kallad operant betingning eller operant lärande.

Operant inlärning 

Operant inlärning kan även kallas konsekvensinlärning och sker när ett beteende sker samtidigt som något positivt eller negativt, exempelvis att individen får godis (positivt) eller en stöt (negativt). Om konsekvensen av ett beteende blir positivt ökar sannolikheten för att utföra beteendet igen. Om konsekvensen blir negativ minskar sannolikheten för att individen ska utföra beteendet igen.

Begreppet operant betingning utvecklades av psykologen B. F. Skinner (1904–1990) och visar stora likheter med så kallad klassisk betingning som Ivan Pavlov (1849–1936) forskade på. Jag tror de flesta känner till Pavlovs hundar där han ringer i en klocka, serverar mat och sedan kunde mäta att saliven ökade hos hundarna. 

Experiment på råttor

Liknande experiment har gjorts med råttor. Om råttan gör ”fel” får den en elstöt och om den gör ”rätt” händer inget alls. Sedan har man testat att om råttan gör ”fel” får den en elstöt men om den gör ”rätt” får den en belöning (något gott att äta). Den tredje varianten är att om råttan gör ”fel” händer inget alls och om den gör ”rätt” får den en belöning.

Därefter studerade man hur länge det inlärda beteendet fanns kvar och hur säker råttan var i sitt beteende. 

De råttor som lärt sig ett beteende med enbart så kallad positiv förstärkning (belöning) för rätt beteende, kom ihåg det inlärda beteendet längre än de som lärt sig där negativ förstärkning (elstöten) förekom. De råttor som utsatts för negativ förstärkning uppvisade även ett mer nervöst och osäkert beteende i jämförelse med de råttor som enbart fått positiv förstärkning.

Att lära hunden 

Hunden kan lära sig på flera olika sätt, men i förlängningen bygger allt på att en handling eller ett beteende får en viss konsekvens.

Hundar härmar

Hunden är enormt duktig på att lära sig genom att härma. Hundar kan se vad en annan hund gör och vad konsekvensen blir av den handlingen. Den testar samma handling och blir resultatet positivt så blev det en ”vinst” för hunden. 

Hundar härmar även det vi människor gör och metoden kallas Do-as-I-do och är vetenskapligt bevisad att den fungerar. Förare och hund har ofta väldigt roligt tillsammans när man tränar det här och man får ett mycket bra samarbete. Allt bygger enbart på positiv förstärkning.

Shaping

Shaping är ett annan metod som bygger på att ett önskat beteende eller handling belönas på ett positivt sätt. Det används ofta när man dresserar vilda djur, till exempel delfiner. 

Shaping bygger på att djuret självmant utför en handling, utan hjälp av tränaren, och omedelbart får en belöning. Tränaren ”fångar” ett beteende och belönar. Allt bygger på positiv förstärkning och djuret utför alla handlingar helt frivilligt.

Det finns många böcker att läsa om shaping. Inom hund används gärna uttrycket ”klicker-träning” men bygger på samma princip. Delfintränaren blåser i en visselpipa och det betyder ”Bra, du gjorde rätt! Kom och hämta din belöning”. Hundtränaren klickar när hunden gör rätt och hunden vet att nu kommer belöningen.

Innan själva shapingen börjar lär man djuret att en viss signal betyder belöning. Jämför med Pavlovs hundar.

Det finns mängde med böcker om klicker-träning. Men kom ihåg, klinkern är inte ett kommando utan betyder ”Bra – belöning kommer”.

Traditionell inlärning

Det jag kallar traditionell inlärning är när vi hjälper hunden att utföra ett beteende eller handling och belönar när hunden gör rätt. Vi kan locka hunden, visa hunden och motivera hunden till ett beteende och sedan belöna i det ögonblick hunden utför handlingen. 

Gör hunden ”fel” är det du som måste tänka om och ge hunden rätt förutsättningar att göra rätt. Du ska aldrig bestraffa hunden om den gör fel, för den gör bara det den tror att du vill att den ska göra. Allt bygger på positiv förstärkning och samarbete.

Om hunden gör ”fel”

Det finns många situationer där hunden, i dina ögon, gör fel. Den uppvisar ett oönskat beteende som du vill få bort. 

Att bestraffa, ge hunden ett obehag kommer med största sannolikhet inte få önskat beteende  i längden. För stunden kanske hunden slutar med beteendet, men på lång sikt kommer du få en osäker hund som inte har fullt förtroende för dig. Skulle du själv lita på en människa som först ger dig en örfil och sedan vill servera dig en glass? Tänk också på experimenten med råttorna.

Negativ förstärkning som dressyr- och uppfostringsmetod upphörde de flesta med för över trettio år sedan.

Koncentrera dig på vad du vill att hunden ska göra istället för det oönskade beteendet. Det är betydligt lättare att lära in ett önskat beteende än att med negativ förstärkning få bort ett oönskat beteende.

Exempel: Hunden drar i kopplet. Du vill att hunden ska sluta dra i kopplet. Vad vill du att hunden ska istället? Gå vid din sida? Då ska du göra det så trevligt som möjligt vid din sida. Prata med hunden i lugn vänlig ton, ge en godis då och då, visa att du har leksaken i fickan.

Fundera även på varför drar hunden i kopplet? Är det några behov du måste tillgodose hos hunden för att den ska kunna gå fint? Den kanske är nödig? Överskott på energi, dvs understimulerad eller tvärt om, övertrött? 

Ordet NEJ

Vad betyder ordet NEJ för dig och vad betyder det för din hund? 

För mig och mina hundar betyder ordet NEJ ”Sluta med det du håller på med, titta på mig och invänta nästa order”.

Nej är egentligen ett kontaktord som alltid följs av någon form av direktiv. Nej är ett ord som behöver läras in precis som vilket annat ord (kommando) som helst. 

Tex, Ludde NEJ – Ludde upphör att gnaga på stolsbenet och tittar på mig – Bra! Ludde kom! När Ludde kommer får han en belöning och beroende på ålder och kunskap hos Ludde så kan det vara social belöning, godis eller leksak.

Belöningsklövern

Jag brukar dela in olika typer av belöningar i en klöver. Varje hund är unik och man får prova sig fram vad just den här hunden föredrar. En del hundar föredrar en sorts belöning i ett sammanhang men en annan belöning i ett annat sammanhang.

 Vad tycker din hund bäst om och i vilka situationer?

Vad säger lagen, Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben

Det är Jordbruksverket som skriver lagar och förordningar för för hundar och katter. Sedan är det Länsstyrelsen i varje län, numera region, som har tillsynsansvaret.

Som medlemmar inom SKKs organisation förbinder vi oss att följa de stadgar, regler och policys som finns inom organisationen.

Jordbruksverket hemsida:

https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/hundar/sa-skoter-du-din-hund

Några citat på JBVs hemsida:

För att din hund ska må bra behöver du känna till hundens grundläggande behov och de regler som finns för att ha hand om hundar.

Det är ditt ansvar som hundägare att uppfylla hundens grundläggande behov. Hundar är flockdjur och behöver träffa både människor och andra djur för att må bra. De behöver aktiveras varje dag både fysiskt och mentalt. 

Träna och tävla

Du får inte träna eller tävla med din hund på ett sådant sätt att den utsätts för lidande. Du som tränar eller tävlar med hunden är ansvarig för att prestations­kraven är anpassade till hundens fysiska och psykiska förmåga.

SKKs policy för relationen människa-hund

Här kan du läsa Svenska Kennelklubbens policy för relationen människa-hund. Policyn ersätter SKKs dressyrpolicy.

https://www.skk.se/sv/hundagande/lagar-och-regler/SKKs-policy-for-relationen-manniska-hund/?TSPD_101_R0=08054bd396ab20001db2ca040d05b13e112f767b03d3ed909f128dee834d2cfcca7679c1b478690708e1d6fc30143000f5b7111b5c8c761b8ffc3f5b3674b73e5a19b6d194db89508a70da1a323588dd12bddc680b7f06e8b2ce81d5c4cf55e3

Några citat från SKKs hemsida:

Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och ägare. Vid all hantering av hundar ska hänsyn tas till att hundar har andra behov, tolkar situationer på ett annorlunda sätt och har andra förutsättningar att hantera uppkomna situationer än vi människor. 

Dressyr/riktad träning

Till skillnad från allmän vardagsfostran innebär dressyr att hunden utbildas för att fungera i ett definierat sammanhang eller för en speciell uppgift. Dressyren/träningen ska alltid genomföras med god planering och på ett ansvarfullt sätt och baseras på kunskap och positiva metoder. Den ska anpassas till hundens individuella förutsättningar och får inte forceras så att den går ut över hundens välbefinnande. I detta sammanhang är det viktigt att betona att de krav som ställs på hunden i de olika formerna av verksamhet, miljö osv, aldrig får överskrida den enskilda hundens förmåga.

Svenska Brukshundklubben 

https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/5_Infomaterial/SBK_broschyr_Var_van_hunden_utskrift2018.pdf

Några citat från SBKs policy:

Brukshundklubben vill också betona att det åligger varje hund- ägare att uppfostra och träna sin hund så att den fungerar väl i samhället. Det ska göras på ett för hunden lugnt och tryggt sätt.

Förarens utbildning och träning av hunden ska alltid genomföras med god planering på ett ansvarsfullt sätt och vara baserad på kunskap och positiva metoder.

För SKK är det självklart att all hundträning och verksamhet med hundar ska utgå från positiva metoder. Våld mot hunden är förbjudet. Det är därmed inte tillåtet att använda redskap eller metoder som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.

Avslutningsord

Känner du dig osäker på hur du ska hantera din hund i olika situationer eller har hunden fått ett beteende som du tycker är felaktigt. Ta hjälp av en utbildad instruktör! 

Idag finns tusentals personer som utnämner sig själva till en massa olika titlar utan att ha adekvat utbildning i botten.

Kräv att få se bevis på utbildningen. Ta reda på vad utbildningen innebär och vilka som ligger bakom utbildningen.

Ställ frågor om metoden och varför man ska göra si eller så. En bra instruktör kan alltid förklara och motivera sitt syfte och varför du bör göra på ett visst sätt.

Känns det inte bra för dig att utföra en viss övning – gör inte övningen och tala om för instruktören att det inte känns bra eller inte stämmer med ditt sätt att agera mot din hund.

Hunden är människans bästa vän – Du är hundens enda vän 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *